Payment Inform

แจ้งชำระเงิน

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน


ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต เลขบัญชี 014-7-999999
ชื่อบัญชี พิษณุ พลศรี

พร้อมเพย์ (เบอร์โทร) 082 275 4454
ชื่อบัญชี พิษณุ พลศรี

MyTricks PromptPay
สแกนชำระเงินด้วย QR Code
Layer 1